က်ပ္ (၅၀၀) တန္ ထီႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္း ထုတ္ျပန္

Posted on

ထီလက္မွတ္မ်ားကို တန္ဖိုးအတိုင္း ေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳပါက အမည္ပ်က္စာရင္း (Black List) အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရမည့္အျပင္ လစဥ္ ထီစာအုပ္ဝ ယ္ယူခြင့္ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ေပးသြင္းထားေသာ အာမခံေငြ (Deposit) မ်ားအားလုံး ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ အျဖစ္ သိမ္းယူျခင္းခံရမည္■
↔↔↔↔↔
၁။ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆု ဌာနခြဲသည္ က်ပ္ (၅၀၀) တန္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းထီ လက္မွတ္မ်ားကို ဝယ္ယူေရာင္းခ် လိုသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ႐ုံးမ်ားတြင္ ေလၽွာက္လႊာ တင္သြင္းၾကရန္ ၅-၉-၂၀၁၆ ရက္ႏွင့္ ၆-၉-၂၀၁၆ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

၂။ အဆိုပါ ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ၁၆-၉-၂၀၁၆ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ တင္သြင္းေစခဲ့ရာ ေလၽွာက္လႊာ ပိတ္ရက္တြင္ ေလၽွာက္လႊာစုစုေပါင္း (၂၁၇၁၈) ေစာင္ျဖင့္ ထီစာအုပ္ေပါင္း (၄၀၆၈၄၈၀၉) အုပ္= ထီလက္မွတ္ ေစာင္ေရေပါင္း (၄၄၇၅၃၂၈၉၉) ေစာင္ထိ ေလၽွာက္ထား ခဲ့ၾကရာ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ (၅၁) သန္းႏွင့္ အခ်ိဳးက် တြက္ခ်က္ပါက လူတစ္ဦးလၽွင္ ထီ (၉) ေစာင္ႏႈန္းခန္႔ ျဖစ္ၿပီး၊ ထီအကၡရာ လုံးေရ (၄၉၇) လုံးေက်ာ္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

၃။ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခြဲ အေနျဖင့္ က်ပ္ (၅၀၀) တန္ ထီလက္မွတ္စာအုပ္ ဝယ္ယူခြင့္ ေလၽွာက္ထားသည့္ ေလၽွာက္လႊာမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ ထီဝယ္ယူ ေရာင္းခ်မည့္သူ မဟုတ္သူမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အဆင့္ဆင့္စိစစ္ခဲ့ရာ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေလၽွာက္လႊာေပါင္း (၉၉၈၇) ေစာင္ျဖင့္ ထီစာအုပ္ေပါင္း (၁၄၉၁၁၆၁၀)အုပ္ = ထီလက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း (၁၆၄၀၂၇၇၁၀)ေစာင္ အကၡရာလုံးေရ အားျဖင့္ (၁၈၂)လုံးခန္႔ စာရင္းရရွိထားပါသည္။

၄။ ယခင္က ပုံမွန္ထီအကၡရာ (၂၇)လုံးႏွင့္ အရန္ထီ အကၡရာ (၅)လုံး စုစုေပါင္းအကၡရာ (၃၂)လုံး ႐ိုက္ႏွိပ္ရန္ မွာၾကားခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ပုံမွန္ထီအကၡရာ (၅)လုံးႏွင့္ အရန္ထီ အကၡရာ (၁၅)လုံးထပ္မံ တိုးျမႇင့္မွာၾကားထား သျဖင့္ စုစုေပါင္း အကၡရာ (၅၂)လုံးထုတ္ေဝရန္ လ်ာထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ (၅၂)လုံးအနက္ အကၡရာလုံးေရ (၃၀) ကို အခ်ိဳးက်ခြဲေဝေရာင္းခ်ၿပီး (၂၂) လုံးကို အရန္ထီအျဖစ္ ထားရွိေဆာင္႐ြက္သြားပါမည္။

၅။ ထီစာအုပ္ဝယ္ယူခြင့္ ေလၽွာက္ထားခဲ့သူမ်ား အေနျဖင့္ ထီစာအုပ္အေရအတြက္ မည္မၽွ ဝယ္ယူခြင့္ရရွိသည္ကို သိရွိလိုလၽွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရမႈမ်ား ရွိလၽွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း မိမိတို႔ မူလ ေလၽွာက္ထားခဲ့သည့္႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ၿပီး ထီစာအုပ္မ်ား ထပ္မံ လိုအပ္ပါကလည္း ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၆။ က်ပ္ (၅၀၀/-) တန္ ထီလက္မွတ္စာအုပ္ ဝယ္ယူခြင့္ ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိဝယ္ယူခြင့္ ရရွိေသာ ထီစာအုပ္ အေရအတြက္အရ ေအာက္ပါအတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ သြားၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
(က) ထီစာအုပ္ တစ္အုပ္လၽွင္ တစ္လ က်ပ္(၁၀၀/-) ႏႈန္းျဖင့္ (၃) လစာအာမခံေငြ(Deposit)ကို ၁၀-၂-၂၀၁၇ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ မိမိေလၽွာက္လႊာ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ႐ုံးႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ေပးသြင္းပါရန္၊ (ခ) ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္၊

၇။ က်ပ္ (၅၀၀)တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီလက္မွတ္ စာအုပ္မ်ား ခြဲေဝေရာင္းခ်ရာတြင္ အကၡရာ လုံးေရ (၃၀)၊ ထီစာအုပ္ေပါင္း (၂၄၅၄၅၄၀) အုပ္ကို လက္ရွိ ထီလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္(အေဟာင္း)မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ အသစ္မ်ား ျဖစ္ေသာ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြအေပၚ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ ထားသူမ်ား၊ ဝင္ေငြရလမ္း စိစစ္ၿပီးသူမ်ား၊ ထီလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ / ကုမၸဏီ မ်ားကို အခ်ိဳးက် ခြဲေဝေပးခဲ့ပါသည္။

၈။ ယခင္ က်ပ္ (၂၀၀)တန္ ထီလက္မွတ္ စာအုပ္ မ်ား စတင္ ထုတ္ေဝစဥ္က အကၡရာလုံးေရ (၃၀) ထုတ္ေဝခဲ့ ေသာ္လည္း ျပင္ပေဈးကြက္တြင္ အမ်ားျပည္သူ မ်ားမွ ထီဝယ္ယူလိုအား နည္းပါးခဲ့သျဖင့္ အကၡရာ (၂၂)လုံးထိ ျပန္လည္ေလၽွာ႔ခ်ၿပီး ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ခဲ့ရပါသည္။

၉။ သို႔ျဖစ္၍ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ က်ပ္ (၅၀၀)တန္ ထီလက္မွတ္ စာအုပ္မ်ားကို အကၡရာလုံးေရ (၃၀)ျဖင့္ စတင္ ေရာင္းခ်ရန္ သတ္မွတ္ၿပီး ခြဲေဝေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁၀။ အကယ္၍ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ က်ပ္ (၅၀၀) တန္ ထီစာအုပ္ဝယ္ယူေရာင္းခ်ခြင့္ မရရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ဝယ္ယူေရာင္းခ်လိုပါကလည္း အရန္ထီမ်ားမွ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ႐ုံးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

၁၁။ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ထီလက္မွတ္ ေပၚ၌ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ တန္ဖိုးအတိုင္း ေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးအတိုင္း ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳပါက ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း အမည္ပ်က္စာရင္း (Black List) အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရမည့္ အျပင္ လစဥ္ ထီစာအုပ္ ဝယ္ယူခြင့္ကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ေပးသြင္း ထားေသာ အာမခံေငြ (Deposit) မ်ားအားလုံး ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းယူျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Credit : ေၾကးမုံ

Uni

ထီလက်မှတ်များကို တန်ဖိုးအတိုင်း ရောင်းချရန်နှင့် ရောင်းချခြင်းမပြုပါက အမည်ပျက်စာရင်း (Black List) အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရမည့်အပြင် လစဉ် ထီစာအုပ်ဝ ယ်ယူခွင့်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပေးသွင်းထားသော အာမခံငွေ (Deposit) များအားလုံး နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာ အဖြစ် သိမ်းယူခြင်းခံရမည်■
↔↔↔↔↔
၁။အောင်ဘာလေ သိန်းဆု ဌာနခွဲသည် ကျပ် (၅၀၀) တန် အောင်ဘာလေ သိန်းထီ လက်မှတ်များကို ဝယ်ယူရောင်းချ လိုသူများအား သက်ဆိုင်ရာ ရုံးများတွင် လျှောက်လွှာ တင်သွင်းကြရန် ၅-၉-၂၀၁၆ ရက်နှင့် ၆-၉-၂၀၁၆ ရက်ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် ထည့်သွင်း ကြေညာခဲ့ပါသည်။

၂။ အဆိုပါ လျှောက်လွှာများကို ၁၆-၉-၂၀၁၆ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းစေခဲ့ရာ လျှောက်လွှာ ပိတ်ရက်တွင် လျှောက်လွှာစုစုပေါင်း (၂၁၇၁၈) စောင်ဖြင့် ထီစာအုပ်ပေါင်း (၄၀၆၈၄၈၀၉) အုပ်= ထီလက်မှတ် စောင်ရေပေါင်း (၄၄၇၅၃၂၈၉၉) စောင်ထိ လျှောက်ထား ခဲ့ကြရာ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ (၅၁) သန်းနှင့် အချိုးကျ တွက်ချက်ပါက လူတစ်ဦးလျှင် ထီ (၉) စောင်နှုန်းခန့် ဖြစ်ပြီး၊ ထီအက္ခရာ လုံးရေ (၄၉၇) လုံးကျော် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေရမည့် အခြေအနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

၃။ အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဌာနခွဲ အနေဖြင့် ကျပ် (၅၀၀) တန် ထီလက်မှတ်စာအုပ် ဝယ်ယူခွင့် လျှောက်ထားသည့် လျှောက်လွှာများတွင် အမှန်တကယ် ထီဝယ်ယူ ရောင်းချမည့်သူ မဟုတ်သူများ ပါဝင်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် အဆင့်ဆင့်စိစစ်ခဲ့ရာ လက်ရှိအခြေအနေတွင် လျှောက်လွှာပေါင်း (၉၉၈၇) စောင်ဖြင့် ထီစာအုပ်ပေါင်း (၁၄၉၁၁၆၁၀)အုပ် = ထီလက်မှတ်စောင်ရေပေါင်း (၁၆၄၀၂၇၇၁၀)စောင် အက္ခရာလုံးရေ အားဖြင့် (၁၈၂)လုံးခန့် စာရင်းရရှိထားပါသည်။

၄။ ယခင်က ပုံမှန်ထီအက္ခရာ (၂၇)လုံးနှင့် အရန်ထီ အက္ခရာ (၅)လုံး စုစုပေါင်းအက္ခရာ (၃၂)လုံး ရိုက်နှိပ်ရန် မှာကြားခဲ့ပြီး ယခုအခါ ပုံမှန်ထီအက္ခရာ (၅)လုံးနှင့် အရန်ထီ အက္ခရာ (၁၅)လုံးထပ်မံ တိုးမြှင့်မှာကြားထား သဖြင့် စုစုပေါင်း အက္ခရာ (၅၂)လုံးထုတ်ဝေရန် လျာထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ (၅၂)လုံးအနက် အက္ခရာလုံးရေ (၃၀) ကို အချိုးကျခွဲဝေရောင်းချပြီး (၂၂) လုံးကို အရန်ထီအဖြစ် ထားရှိဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

၅။ ထီစာအုပ်ဝယ်ယူခွင့် လျှောက်ထားခဲ့သူများ အနေဖြင့် ထီစာအုပ်အရေအတွက် မည်မျှ ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသည်ကို သိရှိလိုလျှင်သော် လည်းကောင်း၊ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ပယ်ဖျက်ခဲ့ရမှုများ ရှိလျှင်သော် လည်းကောင်း မိမိတို့ မူလ လျှောက်ထားခဲ့သည့်ရုံးသို့ သွားရောက် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပြီး ထီစာအုပ်များ ထပ်မံ လိုအပ်ပါကလည်း ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ကျပ် (၅၀၀/-) တန် ထီလက်မှတ်စာအုပ် ဝယ်ယူခွင့် ရရှိသူများအနေဖြင့် မိမိဝယ်ယူခွင့် ရရှိသော ထီစာအုပ် အရေအတွက်အရ အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက် သွားကြရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
(က) ထီစာအုပ် တစ်အုပ်လျှင် တစ်လ ကျပ်(၁၀၀/-) နှုန်းဖြင့် (၃) လစာအာမခံငွေ(Deposit)ကို ၁၀-၂-၂၀၁၇ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ မိမိလျှောက်လွှာ တင်သွင်းခဲ့သည့် ရုံးနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး ပေးသွင်းပါရန်၊ (ခ) ပဋိညာဉ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်၊

၇။ ကျပ် (၅၀၀)တန် အောင်ဘာလေ ထီလက်မှတ် စာအုပ်များ ခွဲဝေရောင်းချရာတွင် အက္ခရာ လုံးရေ (၃၀)၊ ထီစာအုပ်ပေါင်း (၂၄၅၄၅၄၀) အုပ်ကို လက်ရှိ ထီလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းရှင်(အဟောင်း)များ၊ လုပ်ငန်းရှင် အသစ်များ ဖြစ်သော စည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင် ထားသူများ၊ ဝင်ငွေရလမ်း စိစစ်ပြီးသူများ၊ ထီလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသူများနှင့် အသင်းအဖွဲ့ / ကုမ္ပဏီ များကို အချိုးကျ ခွဲဝေပေးခဲ့ပါသည်။

၈။ ယခင် ကျပ် (၂၀၀)တန် ထီလက်မှတ် စာအုပ် များ စတင် ထုတ်ဝေစဉ်က အက္ခရာလုံးရေ (၃၀) ထုတ်ဝေခဲ့ သော်လည်း ပြင်ပဈေးကွက်တွင် အများပြည်သူ များမှ ထီဝယ်ယူလိုအား နည်းပါးခဲ့သဖြင့် အက္ခရာ (၂၂)လုံးထိ ပြန်လည်လျှော့ချပြီး ထုတ်ဝေရောင်းချခဲ့ရပါသည်။

၉။ သို့ဖြစ်၍ ပထမအဆင့် အနေဖြင့် ကျပ် (၅၀၀)တန် ထီလက်မှတ် စာအုပ်များကို အက္ခရာလုံးရေ (၃၀)ဖြင့် စတင် ရောင်းချရန် သတ်မှတ်ပြီး ခွဲဝေပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။ အကယ်၍ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျပ် (၅၀၀) တန် ထီစာအုပ်ဝယ်ယူရောင်းချခွင့် မရရှိသူများ အနေဖြင့် ဝယ်ယူရောင်းချလိုပါကလည်း အရန်ထီများမှ ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာရုံးများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

၁၁။ ထီလက်မှတ်များကို ပြန်လည် ရောင်းချရာတွင် ထီလက်မှတ် ပေါ်၌ ရိုက်နှိပ်ထားသော တန်ဖိုးအတိုင်း ရောင်းချရန်နှင့် တန်ဖိုးအတိုင်း ရောင်းချခြင်း မပြုပါက ပဋိညာဉ် စာချုပ်ပါအတိုင်း အမည်ပျက်စာရင်း (Black List) အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရမည့် အပြင် လစဉ် ထီစာအုပ် ဝယ်ယူခွင့်ကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပေးသွင်း ထားသော အာမခံငွေ (Deposit) များအားလုံး နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းယူခြင်း ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Credit : ကြေးမုံ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *